Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Bureau MNP.

Artikel 2.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij door Bureau MNP schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3.

Op de betrekkingen tussen Bureau MNP en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4.

Bij geschillen over toepassingen van de Algemene Voorwaarden zullen deze worden beslecht door de Bevoegde rechter.

Artikel 5.

Alle aanbiedingen van Bureau MNP zijn vrijblijvend.


Artikel 6.

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
a) opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Bureau MNP.
b) opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bureau MNP.
c) consultant: de in de opdracht door Bureau MNP aangeboden deskundige.

Artikel 7.

Een opdracht is aangegaan indien hiervan een door opdrachtgever getekend exemplaar door Bureau MNP retour is ontvangen, of als de consultant met de werkzaamheden bij opdrachtgever is begonnen.

7.3 Annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht. Er wordt dan € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een periode van 4 weken wordt het geoffreerde (geheel of gedeeltelijk) in
rekening gebracht.

Artikel 8.

De consultant of diens vervanger wordt in staat gesteld kennis te nemen van alle relevante informatie bij opdrachtgever met betrekking tot een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 9.

De consultant of diens vervanger wordt een concrete werkplek met toegang tot het internet aangeboden, indien voor uitvoering van de opdracht werkzaamheden bij opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 10.

Alle informatie waarvan Bureau MNP of diens consultant kennis heeft genomen tijdens de opdracht wordt geacht vertrouwelijk te zijn en valt onder de geheimhoudingsplicht.

Artikel 11.

Facturering vindt plaats op basis van de in de opdracht overeengekomen bedragen en tijdstippen; daarbij dient een betalingstermijn van 30 dagen in acht te worden genomen.

Artikel 12.

Alleen betalingen aan Bureau MNP werken bevrijdend.

Artikel 13.

Indien een nota niet binnen de betalingstermijn is betaald, is er een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend zonder verdere ingebrekestelling.

Artikel 14.

Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15.

Een opdracht of delen daarvan, worden geacht te zijn uitgevoerd indien opdrachtgever niet binnen een week na dagtekening van betreffende nota’s schriftelijk en aangetekend hierover heeft gereclameerd bij
Bureau MNP. Daartoe dient duidelijk de aard en de reden van de klacht te worden vermeld. Indien Bureau MNP de klacht gegrond vindt krijgt zij allereerst de tijd en de mogelijkheid de klacht te herstellen.

Dit heeft geen opschortende werking met betrekking tot de betaling van nog openstaande facturen van Bureau MNP en de verdere uitvoering van de opdracht door Bureau MNP.

Artikel 16.

Bureau MNP aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de opdracht dan het vergoeden van het gedeclareerde honorarium over de laatste twee maanden. Bureau MNP krijgt daarmee het recht om van verdere uitvoering van de opdracht af te zien.

Artikel 17.

Opdrachtgever verplicht zich om gedurende een jaar, volgend op het einde van de opdracht, geen consultant van Bureau MNP in dienst te nemen zonder schriftelijke toestemming van Bureau MNP. Dit onder verplichting van een schadevergoeding van 20% over het tussen consultant en opdrachtgever overeengekomen bruto jaarinkomen, te betalen aan Bureau MNP binnen 2 weken na het afsluiten van het arbeidscontract of een gelijksoortige overeenkomst.

Artikel 18.

Opdrachtgever verplicht zich om gedurende twee jaar, volgend op het einde van de opdracht, geen opdracht rechtstreeks te verlenen aan de consultant van Bureau MNP, zonder schriftelijke toestemming van Bureau MNP.
Dit onder verplichting van schadevergoeding van 40% over het tussen consultant en opdrachtgever overeengekomen projectbedrag, te betalen aan Bureau MNP binnen 2 weken na het afsluiten van de projectovereenkomst.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem contact op via info@bureaumnp.nl